Op interim basis aansturen van (veranderingen bij) uw woningcorporatie of zorginstelling
Dat kan door, in de rol van interim-directeur, tijdelijk besturen van de corporatie of vastgoeddivisie van uw zorginstelling. Maar ook bijvoorbeeld door het als adviseur of interim-manager opzetten of (verder) professionaliseren van de organisatie van de projectontwikkeling. Navolgend enkele voorbeelden:

Interim projectmanager bij de gemeente Sliedrecht
September 2017 is René Koster aangesteld als interim projectmanager bij de gemeente Sliedrecht om, namens de gemeente, de herontwikkelingsprojecten 'Burgemeester Winklerplein' en 'Watertorenterrein' te coördineren.
Het Burgemeester Winklerplein is een traditioneel jaren '70 winkelplein. Het vierkante plein is ruim opgezet met een grote parkeervoorziening in het midden en vanuit alle richtingen goed bereikbaar. De knelpunten aan het plein zijn kort samengevat: een achterhaald winkelconcept van winkelgalerijen met bovenwoningen en kiosken, onvoldoende ruimtelijke samenhang tussen de verschillende winkeleenheden en het plein heeft in zijn totaliteit geen kwaliteit als verblijfsgebied. Op de ontwikkelingslocatie Watertorenterrein is het voornemen ongeveer 235 woningen, fraai gelegen aan de rivier Beneden Merwede, te realiseren. Dit met behoud van de bestaande watertoren.
Gerealiseerde acties:
- herinvoeren en activeren organisatiestructuur
- onderzoek naar en tackelen van stagnerende factoren en (doen) besluiten over aanpak hiervan
- voorbereiden ter visielegging voorontwerpbestemmingsplannen
- actualiseren budgetten en benoemen en kwantificeren (financiële) risico's
Daarna is het projectmanagement in februari 2018 weer in handen van de gemeente gelegd.

Interim projectmanager / coördinator Wonen & Zorg bij zorginstelling Thebe
Per 1 mei 2016 is René Koster aangetrokken als interim projectmanager bij Thebe. Zijn primaire taken zijn de actuele en urgente vastgoedcasuïstiek binnen de kortst mogelijke termijn op te lossen en het ondersteunen (van het externe adviesbureau) bij het opstellen van een nieuw strategisch vastgoedbeleid van Thebe. Daarnaast: het coördineren van de projecten en vastgoedtransformatie, waaronder het starten van twee nieuwe projecten, het opstellen van een (aangenomen) voorstel voor de inrichting van een nieuwe afdeling voor de projectontwikkeling en het onderhoud, het opstellen en implementeren van de procesbeschrijving 'besluitvorming en samenwerking bij, voor en met Thebe', het mede smeden en doen ondertekenen van de intentieovereenkomst 'specialistische samenwerking' tussen de zorginstellingen GGz Breburg en Thebe. Als laatste actie was er het aantrekken van een interim projectmanager in loondienst van de zorginstelling. De nieuwe projectmanager is per medio oktober 2016 aangesteld. Na een overdrachtsperiode heeft deze ‘het stuur overgenomen’, waarmee eind oktober de interim-periode van zes maanden naar genoegen van de opdrachtgever werd afgerond.

Beleidsadviseur Stichting Zuidrandflat
Reorganiseren of fuseren? Aware Consult is in 2013 benaderd door het Bestuur van Stichting Zuidrandflat voor de begeleiding van de beleidskeuze betreffende de organisatie-inrichting. Stichting Zuidrandflat is een kleine woningcorporatie voor ouderenhuisvesting in Gouda. De stichting heeft flats voor huurders van 55 jaar en ouder, met appartementen en diverse algemene ruimten voor bewonersactiviteiten.
De werkzaamheden omvatten globaal: De inventarisatie van de opties voor samenwerking of een juridische fusie met een andere organisatie. Het benoemen van de voor- en nadelen van de opties zowel financieel, juridisch, bestuurlijk als organisatorisch. Het opstellen van schriftelijke rapportages die worden benut naar het Bestuur, de Raad van Commissarissen en Bewonerscommissie.
Het Bestuur heeft begin 2014 besloten te gaan fuseren en heeft daartoe op 8 juli 2014 een principeakkoord ondertekend met woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland. Woonpartners Midden-Holland is een woningcorporatie die actief is in de gemeenten Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en Alphen aan den Rijn. Op 31 december 2014 zijn beiden corporaties formeel gefuseerd.

Interim-directeur woningcorporatie Laurens Wonen
Op 31 maart 2010 is René Koster benoemd tot interim-directeur van Laurens Wonen. De opdracht is de periode tussen het vertrek van de vorige directeur en de aanstelling van een nieuwe directeur de directietaken voor Laurens Wonen waarnemen. Naast de dagelijkse leiding van de corporatie, geeft hij tevens leiding aan de afdeling Projecten, heeft hij inbreng in de strategische keuzen betreffende de toekomstige positionering van het vastgoed in het Laurens concern en geeft hij leiding aan de vastgoedanalyse. Daartoe wordt samengewerkt met adviesbureau Twynstra Gudde.
Op basis van de te maken keuzen zal het profiel van de nieuw aan te trekken directeur worden bepaald. René Koster heeft tot aan de komst van de nieuwe directeur zijn rol vervuld en de medewerkers van de werkorganisatie Laurens Wonen begeleid in de opgaven die voortvloeien uit de vastgoedstrategie, de vastgoedanalyse en bijbehorende organisatiekeuzes. De nieuwe directeur is per 1 juli 2012 aangesteld. Na een overdrachtsperiode heeft de nieuwe directeur ‘het stuur overgenomen’, waarmee op 23 augustus de interim-periode van bijna tweeënhalf jaar werd afgerond.
Meer informatie

Interim-directeur Vastgoedontwikkeling Zuidwester
Van juni 2011 tot april 2012 is René Koster van Aware Consult actief als interim-directeur Vastgoedontwikkeling van Stichting Zuidwester. In deze periode is een nieuwe, heldere organisatie van de afdeling Vastgoed opgezet en is de afdeling ingericht op de taken. Tevens is de overdacht van een vastgoedportefeuille ad 74 miljoen euro naar Zuidwester afgerond; is het bestemmingsplan van Hernesseroord vastgesteld; is een reële en voor de banken aanvaardbare planning voor het Strategisch Vastgoed Plan uitgewerkt; is in het kader van een rijksovergangsregeling versnelde ontruiming en sloop van meerdere complexen gerealiseerd, zijn projecten opgeleverd en de planontwikkeling van nieuwe projecten gestart en is ten leste een nieuwe directeur aangetrokken.
Met de aanstelling en inwerken van de nieuwe ‘directeur Vastgoed Zuidwester’ zijn de interim werkzaamheden naar genoegen van de opdrachtgever afgerond.
Meer informatie


Overzicht projecten en opdrachtgevers van Aware Consult