1. Toepassing
Deze voorwaarden gelden voor alle rechtsbetrekkingen van Aware Consult, tenzij daarvan schriftelijk, gedagtekend en ondertekend wordt afgeweken.

2. Modelovereenkomst onder nummer 90515112643-1
De overeenkomsten ďOvereenkomst interim management tussen opdrachtgever en Aware Consult bvĒ zijn gebaseerd op de door de Belastingdienst op 21 maart 2016 onder nummer 90515112643-1 beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst gemarkeerde bepalingen zijn in deze overeenkomst ongewijzigd overgenomen. Voor zover in deze overeenkomst aanpassingen hebben plaatsgevonden, zijn partijen van mening dat deze aanpassingen geen afbreuk doen aan de in de model- of voorbeeldovereenkomst gemarkeerde bepalingen.

3. Exoneratie
Alle in het kader van het werk verrichte handelingen geschieden in naam van en voor risico van de opdrachtgever.

4. Arbeidsomstandigheden
Indien werkzaamheden worden verricht vanuit een locatie van de opdrachtgever, conformeert de opdrachtnemer zich aan de huisregels en procedures van de opdrachtgever. Opdrachtgever is dan verplicht zorg te dragen voor een veilige, werkbare en schone werkplaats.

5. Scholing
Aware Consult staat ervoor garant dat de in te zetten medewerkers voldoende kennis en vaardigheden bezitten voor bij corporaties, bij diensten Stedenbouw en Volkshuisvesting en op bouwplaatsen gangbare werkwijzen.

6. Vakantie en overleg
Vrije dagen en tijd voor scholing en overleg bij Aware Consult worden in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vastgesteld.

7. Tarief
Jaarlijks zal per 1 januari het tarief worden aangepast aan het CBS consumenten prijsindexcijfer over het afgelopen jaar.

8. Facturering
Facturering vindt achteraf plaats per maand.

9. Betaling
Betaling vindt plaats binnen 28 dagen na factuurdatum.

10. Uitloop werkzaamheden
Bij wijziging van de omvang van het aangenomen project dienen partijen een nadere schriftelijke overeenkomst te sluiten. Tenzij opdrachtgever tenminste een maand voor het einde van de overeenkomst Aware Consult in kennis stelt van de gewenste uitloopwerkzaamheden, kan de opdrachtgever geen recht doen gelden op het verrichten van werkzaamheden na het einde van de overeenkomst. Bij uitloop van de werkzaamheden, waaronder verlenging van bouwtijd, zullen de extra uren in rekening worden gebracht volgens het geldende uurtarief.

11. Opzegging overeenkomst
De duur van de overeenkomst wordt vastgelegd in de ďOvereenkomst interim management tussen opdrachtgever en Aware Consult bvĒ, behoudens het gestelde in de bepalingen 12 tot en met 14.
Bij een overeenkomst zonder einddatum wordt bij de beŽindiging van de schriftelijk vastgelegde ďOvereenkomst interim management opdrachtgever en Aware Consult bvĒ door beide partijen een opzeggingstermijn aangehouden van een maand, behoudens het gestelde in de bepalingen 12 tot en met 14.

12. Directe beŽindiging door opdrachtgever
Indien zich omstandigheden voordoen waarbij ontslag op staande voet (BW 1639p) gerechtvaardigd zou zijn, kan opdrachtgever de overeenkomst terstond beŽindigen, nadat Aware Consult van de omstandigheid in kennis is gesteld.

13. Directe beŽindiging door Aware Consult
Opdrachtnemer kan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beŽindigen ingeval van eigen overmacht. Indien uitvoering van de overeenkomst kan leiden tot wetsovertreding, tot schade aan de naam van Aware Consult of tot gewetensbezwaren bij de opdrachtnemer, kan Aware Consult de overeenkomst terstond beŽindigen, nadat opdrachtgever van de bezwaren in kennis is gesteld.

14. Faillissement
Bij faillissement van een der partijen eindigt de overeenkomst en wordt de betaling voor alle tot dan toe geleverde prestaties terstond opeisbaar.

15. Aansprakelijkheid
Aware Consult is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door (vertegenwoordigers van) Aware Consult van de zorgvuldigheid, (des)kundigheid dan wel professionaliteit waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid van Aware Consult is beperkt tot de directe schade. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot 50 % van het bedrag van het honorarium dat Aware Consult voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij schade ontstaan binnen een (deel)project van een breder geformuleerde opdracht betreft dit alleen het honorarium voor het (deel) het project waarin de schade is ontstaan. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever dienen binnen ťťn jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

16. Geschillenregeling / Mediation
In geval van geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, daaronder begrepen de omvang ervan en de risicoverdeling, doch niet begrepen de verplichting tot tijdige betaling, worden met uitsluiting van de gewone rechter, tot een oplossing gebracht door Mediation. Dit geschiedt conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederlands Mediaton Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediaton. Indien, na gevoerd overleg, een geschil als in dit artikel bedoeld zich naar het oordeel van een der partijen voordoet, stelt die partij de andere partij daarvan schriftelijk in kennis.

17. Sociale verzekeringen, belastingen
Aware Consult is zelf verantwoordelijk voor de afdracht van belastingen en premies over de uit deze overeenkomst genoten inkomsten. Aware Consult zal te allen tijde op verzoek van de opdrachtgever relevante gegevens aangaande verschuldigde premies en belastingen schriftelijk aan hem opgeven.

18. Auteursrechten
Door Aware Consult, respectievelijk door derden in opdracht van Aware Consult, ontwikkelde programmatuur, schema's of andere voortbrengselen van de menselijke geest, blijven eigendom van Aware Consult respectievelijk de tot het auteursrecht gerechtigde derde.