CURRICULUM VITAE REN╔ KOSTER

Naam
Voorletters
Voornamen
Titel
Geboortejaar
Nationaliteit
Huidige functie

Adres
Telefoonnummers
E-mail adres

Koster
R.
RenÚ
ing.
1953
Nederlandse
directeur / interim directeur / coach
Okkerlaak 3, 4761 TD Zevenbergen
0168-325949 / 06-20448187
r.koster@awareconsult.nl

OPLEIDING / SPECIALISATIES

Opleiding

Specialisaties

HTS - Bouwkunde

Management op management- en directieniveau bij woningcorporaties, zorginstellingen en gemeenten
Projectontwikkeling / onderhoud
Volkshuisvesting / ouderenhuisvesting / zorgvastgoed / participatie

WERKERVARING

2007 - heden

directeur Aware Consult BV in Zevenbergen
via Aware Consult BV:
- interim directeur / manager bij woningcorporaties en zorginstellingen
- bouwco÷rdinator van 65 projecten
- coach
- zie: www.awareconsult.nl
Opdrachtgevers: zorginstellingen, woningcorporaties, gemeentes en scholen

2017 - 2018
(parttime)

Interim-projectmanager ľ gemeente Sliedrecht in Sliedrecht
via Aware Consult:
- namens de gemeente Sliedrecht tijdelijk co÷rdineren van de herontwikkelingsprojecten ĹBurgemeester Winklerpleinĺ en ĹWatertorenterreinĺ
- herinvoeren en activeren organisatiestructuur
- onderzoek naar en tackelen van stagnerende factoren en (doen) besluiten over aanpak
- voorbereiden ter visielegging voorontwerpbestemmingsplannen
- actualiseren budgetten en benoemen en kwantificeren (financiŰle) risico's.
De gemeente Sliedrecht is een van de Drechtsteden in Zuid-Holland

2016

interim projectmanager / co÷rdinator Wonen & Zorg - zorgorganisatie Thebe in Breda
via Aware Consult BV:
- binnen de kortst mogelijke termijn oplossen actuele en urgente vastgoedcasu´stiek
- binnen kaders realiseren van de projecten
- co÷rdinatie en coachen van de medewerkers betrokken bij het vastgoed
- mede begeleiden proces van (door externe partij) opstellen Strategisch Vastgoed Plan
- voorzitter van de projectgroep Strategisch Vastgoedmanagement
- voorzitter van de stuurgroep Wonen en Zorg
- opstellen voorstel inrichting projectontwikkeling en onderhoud
- doen tekenen intentieovereenkomst 'specialistische samenwerking GGz Breburg - Thebe'
Thebe is een actieve zorginstelling in Zuid-West Brabant

2013
(parttime)

interim beleidsadviseur woningcorporatie - Stichting Zuidrandflat in Gouda
via Aware Consult BV:
- inventarisatie van de opties voor samenwerking of een fusie met een andere organisatie
- financiŰle, juridische, bestuurlijke en organisatorische voor- en nadelen van de opties
- de Raad van Commissarissen koos voor een fusie met Woonpartners Midden-Holland

2010 - 2012
(deels parttime)

interim directeur - woningcorporatie Laurens Wonen in Rotterdam
via Aware Consult BV:
- leiding geven aan de woningcorporatie
- leiding geven aan afdeling Projecten
- professionaliseren projectontwikkelingsorganisatie
- diverse projecten opgeleverd en de planontwikkeling van nieuwe projecten gestart
- lid van het Strategisch Beraad van het Laurens concern
- opheffing Technische Dienst in afstemming met de Fusie Ondernemingsraad
- aanzet gegeven tot en bijgedragen aan een nieuw strategisch vastgoedbeleid
- onderzoek naar en advies over de gevolgen van het 'scheiden van wonen en zorg'
- begeleiden reorganisatie Laurens Wonen tot Vastgoedorganisatie Laurens concern
- initiatief en aansturing onderzoek flexibele (zorg)woning
- op doen stellen integriteitcode en klokkenluidersregeling
- begeleiden maatschappelijke visitatie Laurens Wonen
- mede aan de basis van ondernemingsplan 2012 - 2016 gestaan
- gesprekspartner in bestuursoverleg met externe partijen
- gesprekspartner in de vergaderingen met de Raad van Commissarissen
Laurens Wonen is onderdeel van het Laurens concern (zorginstelling en corporatie)

2011 - 2012
(parttime)

interim directeur Vastgoedontwikkeling - zorgorganisatie Zuidwester in Middelharnis
via Aware Consult BV:
- een nieuwe, heldere organisatie van de afdeling Vastgoed opgezet
- de overdacht van een vastgoedportefeuille ad 74 miljoen euro naar Zuidwester
- het bestemmingsplan van project Hernesseroord doen vaststellen
- via een rijksovergangsregeling versnelde ontruiming en sloop van meerdere complexen
- projecten opgeleverd en de planontwikkeling van nieuwe projecten gestart
Zuidwester ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking

1998 - 2007

manager Vastgoed / plv. directeur-bestuurder - woningcorporatie SOR in Rotterdam
- leiding geven aan afdeling Vastgoed (projectontwikkeling en onderhoud)
- wezenlijke bijdrage vergroting en professionalisering van de projectontwikkeling SOR
- duidelijke en gestructureerde onderleggers voor interne en externe besluitvorming
- op doen stellen opdrachtbrieven, programma's van eisen, enzovoorts.
- van alle projecten de initiatieffase (aankoop, stedenbouwkundige verkenningen) verzorgd
- oplevering projecten ad Ç 30 tot 40 miljoen per jaar
- mede aan de basis van ondernemingsplannen 2001 - 2005 en 2007 - 2011 gestaan
- mede strategisch voorraadbeleid van de SOR opgesteld
- samengewerkt met tien, grote en kleine, zorginstellingen
- voorzitter van de stuurgroepvergaderingen met de samenwerkingspartners
- vervanger directeur-bestuurder bij afwezigheid en sabbatical periode
- gesprekspartner in de vergaderingen met de Raad van Commissarissen
SOR is specialist in ouderenhuisvesting en werkt samen met zorginstellingen

1985 - 2000
(parttime)

cursusleider / trainer diverse locaties in Nederland
via Aware Consult:
- cursussen en trainingen op het gebied van bewustzijn en zelfontplooiing

1984 - 1999
(tot 1991 parttime)

directeur - Aware Consult in Zevenbergen
via Aware Consult:
- bouwco÷rdinator van bouwprojecten voor woningcorporaties en gemeenten
- diverse cursussen 'de corporatie in de volkshuisvesting'
- zie: www.awareconsult.nl
Opdrachtgevers: gemeentes en woningcorporaties

1978 - 1991
(vanaf 1984 parttime)

projectleider Vastgoed - woningcorporatie PWS woningstichting in Rotterdam
- aankoop panden 2e ring (rond centrum Rotterdam) van particulieren
- bouwco÷rdinator: voorzitter planteams / specialist in stadsvernieuwing
- projectleider: leiding bouwprojecten nieuwbouw en renovatie
- zowel voorbereiding als uitvoering van projecten
PWS (nu Havensteder) is een actieve woningcorporatie

1984 - 1987
(parttime)

docent NCIV diverse locaties in Nederland
via Aware Consult:
- doceren van de cursus "De corporatie in de Volkshuisvesting"
- doelgroep: medewerkers en bestuursleden van woningcorporaties
NCIV is later met de NWR gefuseerd tot Aedes

1977 - 1978

bouwkundig tekenaar Architectenbureau Roosendaal in Den Haag
- bouwkundig tekenaar utiliteitsprojecten

HOBBYS EN INTERESSEN

Familie
Sport
Cultuur
Overig

veel contact met kinderen en kleinkinderen
aikido, zwemmen en joggen
dans, theater, musea
dansen, schilderen en reizen

LINKEDIN EN WEBSITE

Voor informatie over ervaring en inbreng in management en projectontwikkeling zie:
www.awareconsult.nl
en
nl.linkedin.com/in/kosterrene/