Interviews met René Koster:

Interview (26 oktober 2015) over existentiële coaching:
René Koster "Sir Ken Robinson schrijft in zijn boek ‘The Element - how finding your passion changes everything.’ (2009) dat je ‘in je Element bent’ als jouw passie en talent samenkomen.
In 1986 noteer ik als de visie van Aware Consult: 'Lééf je talenten en wees bewust in wat je doet en laat! Het uitleven van je talenten geeft enorm veel levenslust, plezier en voldoening. Het creëert in relatie tot werk (en breder) passie en vakmanschap.’
Veel opdrachtgevers, werkgevers, collega’s, architecten en stedenbouwkundigen weten dat ik absoluut in mijn element ben in de volkshuisvesting en nog specifieker: bij projectontwikkeling. Zij en anderen kennen vaak ook mijn passie voor mensen, in relatie tot bewustzijn en liefde. Jarenlang gaf ik cursussen en individuele sessies over bewustwording en relaties, ondersteund door meditatie. Die wijze van in mijn element zijn nam ik gemakkelijk mee in mijn rollen van projectleider, manager en directeur. Gelukkig hoeven we ons in dit leven veelal niet te beperken tot het uitleven van slechts één passie.
De laatste jaren heb ik regelmatig intensieve en persoonlijke gesprekken met voormalige werkpartners uit het bedrijfsleven en de non-profit sector. Ze bezoeken me voor een glas wijn bij de haard en zij brengen dan voor hen existentiële onderwerpen aan de orde. We zitten daar ‘als twee vrienden’: niet met de bedoeling om elkaar te overtuigen van een of ander standpunt, maar om ècht te luisteren en gehoord te worden. Ze noemen vaak dat het voor hen gemakkelijker is om samen met mij vanuit andere invalshoeken te kijken naar hun wezenlijke vragen.
Aan het eind van zo’n gesprek is meermalen genoemd: jij moet coachen! Richt je op mensen van met management en bestuurlijke functies die intelligent zijn en prima weten wat hun functie inhoudt. Hun vragen gaan vooral over hoe zij hun werk uitvoeren, over zingeving en omgaan met de constante veranderingen in de organisatie en de samenleving. Het is belangrijk dat die leiders een stevige en vertrouwelijke gesprekspartner en coach hebben. Jij snapt hun werkveld en je durft op, soms onorthodoxe wijze, met hen de vraag achter de vraag te vinden. Die uitdaging heb ik aangenomen: Aware Consult (wakker advies!) staat vanaf november 2015 ook voor ‘existentiële coaching’.
Existentiële coaching: waar hebben we het over? Hier enkele definities van ‘existentieel’ en mijn vertaling daarvan:
De existentie betreffend. Het gaat over zijn en niet over ‘worden’.
Betrekking hebbend op het werkelijk bestaan. Het gaat over jou in het grotere bestaan en niet (alleen) over je ‘denken’.
Verband houdend met het menselijk bestaan, gezien als een aaneenschakeling van momenten. Het gaat over de mens hier en nu in proces en niet over ‘daar en toen of ooit’.
Empirische werkelijkheid, in tegenstelling tot louter theorie. Het gaat over de ervaring van wat er daadwerkelijk is en niet over wat ‘zou moeten’.
Wat versta ik onder existentieel coachen? Kernwoorden zijn: bewustzijn, verantwoordelijkheid, leren leren en leren handelen. In existentiële coaching zijn bewustwording en bewustzijn steeds weerkerende belangrijke aspecten. Daarin steun en stimuleer ik je graag!

Interview (oktober 2011) over de inzet van Aware Consult:
René Koster “Bij mijn vertrek in september 2007 bij de SOR, waar ik negen jaar manager Vastgoed was, zei de directeur-bestuurder Harry Rietveld me “Jij wilt je focus meer leggen op de projectontwikkeling en ik wens je daarin van ganser harte alle succes. Maar ik voorspel je dat je snel het (mede) besturen van de organisatie zal missen.” Dat bleken profetische woorden!
Tot op de dag van vandaag heb ik een rijk gevulde orderportefeuille met, zoals oorspronkelijk bedoeld, fantastische nieuwbouwprojecten voor woningcorporaties, scholen en zorginstellingen. Echter wat blijkt: de laatste tweeënhalf jaar was ik in twee organisaties interim-directeur.
Bij zorginstelling Zuidwester in Middelharnis ‘interim-directeur Vastgoedontwikkeling’ en bij het Laurens concern in Rotterdam ‘interim-directeur van Laurens Wonen’. Weliswaar beide met accenten op een nieuwe vastgoedstrategie gefundeerd op een toekomstvisie, een helderder vastgoedorganisatie en een reorganisatie van het bedrijf. Maar toch: het (mede)besturen kan ik niet laten.
Hoewel ik mijn hart volledig verpand heb aan het mooie vak van projectontwikkeling, merk ik dat er enorm veel energie verloren gaat als die projectontwikkeling niet is ingebed in een heldere toekomstvisie en een gedegen (steeds weer geactualiseerd) strategisch vastgoedbeleid. Daartoe dient het bestuur kaders te scheppen en blijkt dat mijn inzet daarbij van waarde is.
Dus profileer ik mijn doelbewuste, enthousiaste en concrete inzet ook steeds meer in die richting.”

Interview (mei 2007) over zijn ervaringen:
René Koster"Na een korte periode bij een architectenbureau heb ik jarenlang (deels parttime) als bouwcoördinator en projectleider bij PWS-woningstichting te Rotterdam gewerkt. Vanaf de oprichting van Aware Consult ben ik ruim 15 jaar met veel plezier als freelance projectleider actief geweest voor diverse woningcorporaties en gemeente-instellingen in Dordrecht en Rotterdam.
Daarna heb ik negen jaar ervaring als manager Vastgoed en plaatsvervangend directeur-bestuurder bij Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR), actief in de regio Rotterdam en de Hoekse Waard. De SOR is een categorale woningcorporatie met 6.500 woon- en zorg- en bedrijfseenheden en een hoge nieuwbouw- en renovatieproductie van gemiddeld 40 miljoen euro per jaar.
Ik heb daarbij samengewerkt met tien, grote en kleine, zorginstellingen met elk een verschillende visie en kennis en in een snel veranderend beleid van de overheid. Als manager Vastgoed had ik een heldere inbreng in het directieoverleg en was ik voorzitter van de stuurgroepvergaderingen met deze samenwerkingspartners.
Aan de vergroting als wel de professionalisering van de projectontwikkeling van de SOR heb ik een wezenlijke bijdrage geleverd. Door middel van duidelijke en gestructureerde onderleggers voor interne en externe besluitvorming, opdrachtbrieven, programma's van eisen, enzovoorts. Voor de vele projecten heb ik de initiatieffase (aankoop, stedenbouwkundige verkenningen, opstellen programma van eisen, budgettering, selectie architecten) verzorgd. Daarna zijn de projecten voor het voorlopig ontwerp tot en met de oplevering begeleid door projectleiders, die door mij werden aangestuurd.
Als lid van het managementteam heb ik mede aan de basis gestaan van het ondernemingsplannen 2001 – 2005 en 2007 – 2011 en het strategisch voorraadbeleid van de SOR. In mijn rollen als manager Vastgoed en plaatsvervangend directeur-bestuurder was ik gesprekspartner in de vergaderingen met de Raad van Commissarissen en bestuurders van gemeenten en zorginstellingen.
Die kennis en het enthousiasme waarmee ik werk, zet ik vanaf 1 september 2007 via Aware Consult weer graag in voor meerdere partijen!"

Interview (1986) over de visie en missie van Aware Consult en projectontwikkeling:
René Koster"De visie van Aware Consult is kort samengevat: 'Lééf je talenten en wees bewust in wat je doet en laat.'
Het (uit)leven van je talenten geeft enorm veel levenslust, plezier en voldoening. Het creëert in relatie tot werk enthousiasme en vakmanschap. En dat wordt veelal herkend en erkend door de mensen en bedrijven om je heen.
Bewust aanwezig zijn geeft intensiteit, integriteit en aandacht. Die aanwezigheid creëert handelen vanuit stilte, liefde en eenvoud. Deze kerngegevens zijn geïnspireerd door Osho en uiten zich in de projecten van Aware Consult.
Goede en veilige huisvesting is een basisbehoefte van bijna alle mensen. De gewenste wijze van wonen is vaak gedifferentieerd door cultuur, eigen ideeën en de levensfase waarin mensen verkeren.
Onze missie is: 'Aware Consult draagt op een bewuste, enthousiaste en concrete wijze bij aan de realisatie van een diversiteit aan huisvesting voor mensen'."